بهترین نتیجه برای مو پس از بررسی دقیق کاتالوگ رنگ مو به دست می‌آید. با دیدن کاتالوگ‌ها شما می‌توانید به روشنی و وضوح بدانید در نهایت موهای شما چه رنگی می‌شوند. البته این را هم به یاد داشته‌ باشید که رنگ‌های مختلف برای افراد با رنگ پایه مو و رنگ پوست مختلف، متفاوت می‌شود. پس اگر یک رنگ مو برای کسی زیبا به نظر می‌رسید، دلیل نمی‌شود که برای شما هم خوب و مناسب باشد. حتمالاً با دیدن رنگ‌های مختلف ممکن است وسوسه شوید تا این دفعه موهای خود را به یک رنگ فانتزی و جدید در بیاورید، آفرین عالی است!!! این بار یک رنگ متفاوت و جدید را انتخاب کن تا حس جذاب تازگی را تجربه کنی.